ماشین سازی یادگاری در نمایشگاه شیرینی وشکلات

 

حضور فعال و پر رنگ ماشین سازی یادگاری در نماشیگاه شیرینی وشکلات تهران