خطوط تولید جدید در ماشین سازی یادگاری

 

آغاز تولید و راه اندازی خطوط جدید