حضور شرکت ماشین سازی یادگاری در نمایشگاه پروسوئیت ۲۰۱۷ آلمان

 

حضور شرکت ماشین سازی یادگاری در نمایشگاه پروسوئیت کلن آلمان ۲۰۱۷٫۰۱٫۲۹ – ۲۰۱۷٫۰۲٫۰۱