تونل استراحت تافی جویدنی و تافی کره ای مغزدار MY920

این دستگاه جهت خنک کن خمیرهای تافی جویدنی مابین دستگاه رپسایزر و فرمینگ قرار دارد و هوای داخل تونل خنک کن بعد از ماشین فرمینگ به این قسمت انتقال داده می شود و خمیر مورد نظر را خنک نموده تا از چسبیدن به قالب جلوگیری شود. در این ماشین خمیر بصورت زیگزاگی از رپسایزر روی نوار پی یو دستگاه که عرض نوار ۷۰ سانتی متر و طول آن ۵۰۰ سانتی متر می باشد که تقریباً حدود ۵۰ متر خمیر در این فضا در زمان تولید دائم در حال خنک شدن می باشد.