اینروبر،تمپرینگ و تونل خنک کننده MY35

طراحی شده است برای روکش دادن شکلات به انواع محصولات که با استفاده از کانال پخش کننده هوا که روی کل مسیر تونل سرد کننده تعبیه شده است و این سرعت تولید در محدوده ۳۰تا ۲۰۰ سانتی متر در دقیقه است.بخش پوشش می تواند به راحتی حذف و شستشو شوند.تونل ۴۰۰/۱۰۰۰ دارای یک بخش پوشش به طور کامل یکپارچه است که میتواند به راحتی حذف و شستشو شوند.و دستگاه طوری طراحی شده است که اجازه ی نصب دو دستگاه تمپرینگ یا بیشتر را جهت تغییر رنگ پوشش شکلات می دهد.